ELLIPS – Willem J. Ouweneel


[ redi ad Echo ]


ELLIPS – Nummer 8 · december 2002 · [boekenrubriek]

‘Jezus Christus vs. Julius Caesar?’

Prof.dr. WILLEM J. OUWENEEL

Onlangs verscheen een omvangrijk boek getiteld: Was Jezus Caesar? Over de Romeinse oorsprong van het christendom, vertaald uit het Duits en geschreven door Francesco Carotta (1946), een man die theologie, industriële techniek, filosofie en linguïstiek gestudeerd en zijn brood verdiend heeft als informatica-ondernemer en uitgever. Het nawoord is geschreven door prof. dr. Erika Simon, archeologe en overtuigd katholiek.

Het boek schildert tot in de fijnste details de overeenkomsten tussen Julius Caesar en Jezus Christus (let op de initialen!). Beiden hadden de hoogste afstamming, en wel van Aeneas resp. David. Beiden begonnen hun loopbaan in een noordelijke buurstaat: Gallië resp. Galilea. Beiden hadden nachtelijke ontmoetingen, en wel met Nicomedes resp. Nicodemus. Beiden namen het op voor de gewone mensen en botsten met de leiders: de senaat resp. het sanhedrin. Beiden waren strijdbaar én opmerkelijk edelmoedig: de clementia Caesaris resp. ‘Hebt uw vijanden lief’. Beiden komen na omzwervingen aan in de hoofdstad, Rome resp. Jeruzalem, waar zij eerst in triomf worden ingehaald en vervolgens worden vermoord. Beiden werden verraden: door Brutus resp. Judas. In beide gevallen is er iemand die zijn handen in onschuld wast: Lepidus resp. Pilatus (door metathesis kan men de ene naam uit de andere afleiden). Beiden werden ervan beschuldigd zichzelf tot koning te hebben verheven: koning der Romeinen resp. der Joden. Beiden droegen een rode koningsmantel en een kroon: een lauwerkroon resp. een doornenkroon. Beiden werden vermoord: Caesar met dolken doorstoken, Jezus gekruisigd, maar ook met een steekwond in zijn zijde. Beiden werden op ‘dezelfde’ datum omgebracht: op de 15e maart resp. op de 15e nisan. Beiden werden (in Carotta’s woorden) na hun dood door hun volgelingen vergoddelijkt: als Divus Julius (Goddelijke Julius) resp. als Jezus Christus Zoon van God.

Natuurlijk beseft Carotta ook hoe enorm de verschillen zijn: Caesar was een veldheer en politicus, en Jezus was een veldprediker en wonderdoener. Maar ook Caesar verrichtte wonderen, o.a. het trotseren van een stormachtige zee en de opwekking van een dode, terwijl omgekeerd de bediening van Jezus, gericht tegen de demonen, een vorm van geestelijke oorlogsvoering was. En Jezus zei o.a.: ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard’ (Matt. 10:34). En zo gaat Carotta verder met het schilderen van de overeenkomsten, tot de meest wonderbaarlijke details aan toe. Zelfs als veel van zijn beweringen geen hout zullen blijken te snijden, dan nog is het eindresultaat indrukwekkend.

Welke conclusie?

Maar nu komt Carotta’s conclusie: de verhalen rond Jezus van Nazareth zijn niets anders dan een joodse verbastering van de verhalen rond de Romein Julius Caesar, die een eeuw eerder leefde. Met andere woorden: Jezus Christus is niemand anders dan Divus Julius. Grondig analyseert Carotta het ‘Romeinse’ evangelie van Markus, dat volgens hem laat zien hoe de Caesarlegenden stuk voor stuk getransponeerd werden naar een joodse context. Het evangelie van Markus zou de visie van Marcus (!) Antonius op Caesar weergeven, en het evangelie van Johannes de visie van Octavianus (de latere keizer Augustus).

Wat moeten we nu met zo’n ‘reconstructie’ van de geschiedenis aan? Alle bezwaren ertegen, die onmiddellijk bij ons opkomen, worden al stuk voor stuk in het boek ‘weerlegd’. Maar wat m.i. het hoofdbezwaar is, daar kan Carotta toch niet omheen: hoe kan er al in de eerste eeuw in Israël, ja, al vóór de verwoesting van Jeruzalem (70 n.C.), een enthousiaste menigte van tienduizenden joodse volgelingen van Jezus bestaan, als er nooit een joodse Jezus zou hebben bestaan die kort tevoren gestorven (én opgewekt) zou zijn? Het christendom kon slechts ontstaan dankzij de oog- en oorgetuigen van Jezus, die zijn persoon en leer onder Israël en de heidenen verkondigden (vgl. Luk. 1:1-4; Hand. 1:8; 2:32; 1 Kor. 15:1-8). Hoe kan het bestaan dat zovelen uit het joodse volk, dat de Romeinse bezetter haatte, in een Jezus gingen geloven die door joodse schrijvers was ‘samengesteld’ uit de legenden rond de Romein Julius Caesar?

Om deze en andere redenen is de theorie van Carotta uiterst ongeloofwaardig. Waarom er in ELLIPS dan toch aandacht aan geschonken? Omdat de overeenkomsten die Carotta aandraagt, mij grotendeels wel degelijk geloofwaardig lijken! Alleen trek ik er een totaal andere conclusie uit dan Carotta doet, een conclusie waarop ik in mijn boek De negende Koning (waarvan ook de tweede druk thans helaas is uitverkocht) al geanticipeerd heb. Mijn eigen stelling luidt als volgt: de wereldgeschiedenis kan bezien worden als de grote worsteling tussen Jakob en Esau, d.i. tussen Israël en Edom (dat is in de joodse traditie het Romeinse rijk!), oftewel tussen de God en de Messias van Israël enerzijds en de god van het Romeinse rijk (dat is volgens Openb. de draak, d.i. de satan) en de keizers (caesars!) van dat rijk anderzijds. In deze stelling staat de Messias van Israël, Jezus Christus, lijnrecht tegenover de caesar van het Romeinse rijk.

Julius Caesar werd na zijn dood verheven tot het rijk der goden en zelfs gelijkgesteld met de hoofdgod, Jupiter, of met diens zoon, Apollo. Welnu, in mijn De negende Koning heb ik al uitvoerig gewezen op de treffende overeenkomsten tussen Apollo en Christus, én op het contrast tussen hen (p. 326v.). Die opmerkelijke overeenkomsten, die Carotta nu ook voor Caesar en Christus aantoont, heb ik in mijn De negende Koning geprobeerd geestelijk te duiden (net als de overeenkomsten tussen Christus en Osiris/Horus, Adonis, Bacchus enz.). Zoals het beest uit de aarde er uitzag als het Lam (Openb. 13:11), zo vinden we in de geestelijke wereld nog talloze andere imitaties van Lam. In de vier grote wereldrijken, die tot het einde van de geschiedenis tegenover het Lam staan, was Julius Caesar een van de knapste anticiperende imitaties van Jezus Christus die de ‘goden’ achter de geschiedenis ooit hebben geproduceerd. Caesar was de man van het letterlijke zwaard, die Rome groot gemaakt en haar daarmee tot de grootste tegenspeler van de God van Israël gemaakt heeft. Christus was de Man van het figuurlijke zwaard, die binnen enkele eeuwen zijn geweldloze volgelingen vooral binnen de grenzen van het Romeinse rijk heeft geworven en zo de geestelijke strijd met dit rijk heeft aangebonden. Dat na de Constantinische wending (312 n.C.) diezelfde christenen zich uitleveren aan de Romeinse caesar en juist het Rome van Caesar het centrum van het christendom wordt, is een duister gegeven in de eeuwenlange botsing tussen de God van Israël en de god van Rome. (Zie daarover weer uitvoerig mijn De negende Koning).

F. Carotta, Was Jezus Caesar? Over de Romeinse oorsprong van het christendom, Soesterberg: Uitgeverij Aspekt 2002, 432 blz.

—————————

NOTA BENE: Auch dieser, wie jener von der ANP [ s. da ], ein im ersten Teil freundlicher, informativer und inhaltlich korrekter Bericht. Leider unterlaufen auch diesem Rezensenten dieselbe Mißverständnisse. Es hat anscheinend Schule gemacht, oder es gibt ein Bedürfnis, auf diese Mißverständnisse zu beharren: Das erspart das Umdenken.

Er meint, wir würden aus unserer Untersuchung schließen: ‘de verhalen rond Jezus van Nazareth zijn niets anders dan een joodse verbastering van de verhalen rond de Romein Julius Caesar, die een eeuw eerder leefde.’
Wir sagen das nicht. Wir sagen schon, daß das Evangelium eine Verballhornung der Geschichte des Divus Julius ist, aber nicht eine jüdische: eine ad usum Iudaeorum, zum Gebrauch der Juden, mit den Juden als Zielgruppe ist vielleicht jene des Matthäus, Markus nicht einmal das, denn er wandte sich an die sogenannten ‘Heiden’. Eine Verlagerung des Geschehens von Rom nach Jerusalem, bedeutet nicht die Übernahme eines jüdischen Gesichtspunkts, noch weniger eine Aufgabe des römischen. Die Evangelien, zumindest jene des Matthäus und Lukas, sind geschrieben worden unter den Flaviern nach dem jüdischen Krieg. Darin schlagen sich sowohl antijudaische Tendenzen nieder, im Geist des gerade geführten Krieg und im neuen Testament unbestreitbar, als auch konziliante, im Sinne der Versöhnungspolitik, die nach cäsarischem Beispiel dem Krieg folgte.
Noch weniger sagen wir, daß Jesus ‘door joodse schrijvers was “samengesteld” uit de legenden rond de Romein Julius Caesar’. Das Evangelium, zumindest das des Markus, das wahrscheinlich älteste, ist überhaupt nicht ‘zusammengestellt’, sondern mutatis mutandis immer noch dieselbe Geschichte, noch im Ganzen erhalten, samt Struktur. Von Zusammenstellung kann keine Rede sein.

Als ausschließlicher Alttestamentarier [ s. die Liste seiner Bücher ] hält der Rezensent konsequent an einem jüdischen Jesus fest, wovon Caesar bloß ‘een van de knapste anticiperende imitaties’ sei. Aber leider für ihn hat die vorgenommene Synopsis gezeigt, daß es nichts im Evangelium gibt, was nicht bei Caesar schon vorkommt: Kein Wort und keine Tat kann man über den Kopf Caesars hinweg Jesu zuschreiben: Unabhängig von Caesar ist Jesus inexistent. Das heißt, Caesar hat einhundert Jahre früher in die Tat umgesetzt, inklusive das Liebet-Eure-Feinde, und damit das Weltreich gegründet, was ein hypothetischer und nicht belegter Jude einhundert Jahre später nur gepredigt haben soll, und was hat der erste getan? Nichts. Eine rein anticipierende Imitation (sic!). Das heißt eine weltumwälzende Tat, die einhundert Jahre früher im Herzen eines Weltreichs stattfindet, ist eine rein anticipierende Imitation eines Wortes, daß ein hundert Jahre später in einer unpräzisierten Wüste nachhallt. Da muß man die Logik schon bewundern!
Aber, um das Unhaltbare dennoch aufrecht zu erhalten, benutzt er auch noch das schlechteste aller Argumente: ‘hoe kan er al in de eerste eeuw in Israël, ja, al vóór de verwoesting van Jeruzalem (70 n.C.), een enthousiaste menigte van tienduizenden joodse volgelingen van Jezus bestaan, als er nooit een joodse Jezus zou hebben bestaan die kort tevoren gestorven (én opgewekt) zou zijn?’ Dem steht erstens das Zeugnis von Sueton entgegen, der belegt, daß die Juden tatsächlich um den ‘kurz zuvor verstorbenen’ Divus Julius trauerten, indem sie sich länger als alle anderen Völkerschaften am Ort seiner Bestattung aufhielten, und zweitens das unwiderlegte Argument von P.-L- Couchoud: Le mystère de Jésus, Paris 1924, p. 84-5: ‘Dans plusieurs cantons de l’empire déifier un particulier était chose faisable. Mais dans une nation au moins la chose était impossible: c’est chez les Juifs. […] Comment soutenir qu’un juif de Cilicie, pharisien d’éducation, parlant d’un juif de Galilée, son contemporain, ait pu employer sans frémir les textes sacrés où Jahvé est nommé? Il faudrait ne rien savoir d’un juif, ou tout oublier.’ […] p. 113: ‘Il était frivole de s’opposer jusqu’au martyre à l’apothéose de l’empereur pour y substituer celle d’un de ses sujets. […] En tout cas une déification, en milieu juif, même de la Dispersion, reste un fait sans exemple.’ – ‘In vielen Ecken des Reichs war die Vergottung einer Privatperson machbar. Aber bei mindestens einem Volk war die Sache unmöglich, nämlich bei den Juden […] Wie kann man behaupten, daß ein Jude aus Cilicien, als Pharisäer erzogen, von einem Juden aus Galiläa, seinem Zeitgenossen, hätte sprechen können und dabei die heiligsten Texte benutzen, in denen Jahwe genannt wird? Man müßte nichts wissen von einem Juden, oder alles vergessen. […] S. 113: ‘Es wäre frivol gewesen, sich der Apotheose des Kaisers bis zum Märtyrium zu widersetzen, um sie mit jener eines seiner Untertanen zu ersetzen. […] Jedenfalls eine Vergottung im jüdischen Milieu, selbst der Zerstreuung, bleibt beispiellos.’

Der Rezensent sagt dann weiter: ‘Het christendom kon slechts ontstaan dankzij de oog- en oorgetuigen van Jezus, die zijn persoon en leer onder Israël en de heidenen verkondigden .’ Richtig, nur dieser Jesus war Divus Julius, und die Verkündigung erfolgte, erstens über seine eigenen Taten (Reichsgründung: für unseren Rezensenten sicherlich eine belanglose Kleinigkeit!), seine Worte (die Stimme des einzigen Mannes, der im neuen Rom und in der Welt das Sagen hatte) und seine Schriften (das De Bello Civili, der Bericht über den Bürgerkrieg, des Herrn eigenes Evangelium, leider unvollendet: Seine Ermordung und Auferstehung konnte er nicht mehr selber darstellen), dann über die Historiae seines treuen Legaten, des Asinius Pollio, der die Geschichte für alle anderen Geschichtsschreiber, und somit auch für die aus seinen Veteranen ausgehenden Christen fixierte, und daher auch für die aus dem Judentum kommenden Caesarianer.

Interessant ist, daß der Rezensent, der sein erstes Buch über den Brief des Paulus an Titus schrieb, nicht darauf eingeht, daß eine der Folgen der Aufdeckung, daß Jesus in Wirklicheit Divus Julius war, jene ist, daß dann auch Paulus als Flavius Josephus sich erweist, folglich jener ‘Bischof Titus’ an den ‘Paulus’ seinen Brief schreibt, Kaiser Titus sein könnte, in dessen Obhut und unter dessen Aufsicht der gefangengenomme aufständische, übergelaufene und später adoptierte Flavius Josephus zuerst stand. Er wähnt alle Juden als Widerstandskämpfer gegen die römische ‘Besatzung’. Aber, daß es Juden gab, und nicht wenige, die auf der Seite der Römer standen, dessen friedensbringendes Reich sie als gottgewollt ansahen, möchte er am liebsten verdrängen, möglichst zusammen mit dem Problem der Überläufer unter den Widerstandskämpfern, so Flavius Josephus, und so wohl auch Paulus, wie neuerliche Studien immer wieder bestätigen, wie z.B. jene von Voskuilen [ s. hier ].

Der Rezensent ist so besessen gegen das ‘düstere’ Rom der Kaiser, in seinen Augen reine ‘Besatzer’ (er sollte sich ‘Das Leben des Brian’ anschauen, denn er spricht wie die dort karikierten Aufständischen: ‘Was haben uns die Römer gebracht außer Brot und Spiele, Straßen, Wasserleitungen, Thermen, Theater, Amphitheater, Stadt- und Tempelbau, Bibliotheken, Arbeit, Recht, Sicherheit und Frieden? Gar nichts!’), daß er sich dabei in Manichäismus versteigert: ‘Dat na de Constantinische wending (312 n.C.) diezelfde christenen zich uitleveren aan de Romeinse caesar en juist het Rome van Caesar het centrum van het christendom wordt, is een duister gegeven in de eeuwenlange botsing tussen de God van Israël en de god van Rome.’ Das ist kein Ausrutscher, sondern sein Schlußwort, und das ist überhaupt seine von Anfang an erklärte Position: ‘Mijn eigen stelling luidt als volgt: de wereldgeschiedenis kan bezien worden als de grote worsteling tussen Jakob en Esau, d.i. tussen Israël en Edom (dat is in de joodse traditie het Romeinse rijk!), oftewel tussen de God en de Messias van Israël enerzijds en de god van het Romeinse rijk (dat is volgens Openb. de draak, d.i. de satan) en de keizers (caesars!) van dat rijk anderzijds.’
Abgesehen von der theologischen Diskriminierung bzw. Zweiklassengesellschaft, die sich darin äußert, den eigenen Gott groß zu schreiben, und den Gott der anderen klein – ‘God van Israël’ vs. ‘god van Rome’ –, und wenn es Feinde sein sollten (das ist wahrscheinlich sein Beitrag zum ‘Liebet-Eure-Feinde’!), sind wir voll im Manichäismus, denn es gibt einen guten Gott – jener Israels und seiner – und einen Drachen, einen bösen Satan, der aber Gott ist, wenn auch verächtlich kleingeschrieben – der von Rom und aller anderen. Womit die theologischen Voraussetzungen eines unversöhnlichen und ewigen Religionskriegs gegeben werden.

Ihm scheint gar nicht klar zu sein, was das bedeutet, zu sagen, daß es zwei Götter gibt. Erstens, wer so was sagt, ist kein Christ mehr, sondern bestenfalls ein Manichäer, und zweitens ruft er ipso facto die Christen nicht zum ewigen Frieden auf, sondern zum ewigen Krieg. Welche Christen aber – die Geister, die ich rief – nicht unbedingt zu seiner Hilfe, sondern wie wiedergeborene Marcions und Tatians, gegen ihn antreten könnten: In die Ecke Besen Besen …
Denn, falls wir mitten in ‘de eeuwenlange botsing tussen de God van Israël en de god van Rome’ uns befinden sollten, und es nicht derselbe Gott ist, dann ist einer der beiden Götter zu viel. Und wissend, daß Jesus in Wirklichkeit Divus Julius ist, d.h. historisch Julius Caesar, könnte unser Freund ein böses Erwachen erleben, und plötzlich und unerwartet entdecken, daß er sich auf die falsche Seite gestellt hat.
Und wie soll es dann enden? Wenn man die Clementia Caesaris leugnet, dann bleibt nämlich noch der Mars Ultor übrig, oder, christlich gesagt: Wenn man das Liebet-Eure-Feinde vergißt, dann spricht der Herr: ‘Mein ist die Rache’. Aber: Aus dem Mund von welchem Gott, wird es dann ertönen, wenn es zwei gibt? Ein Risiko, das man nicht so leichtsinnig eingehen sollte.[ Op het Forum kunt u uw mening daarover geven, ook in het Nederlands: ]

[ forum ]

[ meer weten ]